Det finns olika sätt att lagstifta om minimilöner. Antingen kan staten lagstifta om vilken lägsta lön som gäller eller låta fack och arbetsgivare i en bransch för handla fram löner som sedan ”allmängiltigförklaras” och gäller alla.

Sverige har valt en tredje väg och låtit arbetsmarknadens parter – alltså fack och arbetsgivarorganisationer – ta ansvaret för lönerna.

I filen nedan finns avtalade minimi- eller ingångslöner från ett antal olika kollektivavtal.

I en särskild rapport har Medlingsinstitutet granskat hur kollektivavtalens lägsta löner samspelar med de lägsta lönerna på hela arbetsmarknaden. Länk till rapporten