Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal.

Bild på lagböcker. Dekorativ bild. Foto: Medlingsinstitutet

Lagar och avtal tolkas bäst av experter. Informationen på Medlingsinstitutets webbplats är en övergripande beskrivning. Även på webbsidan verksamt.se finns information för den som är intresserad av vad som styr den svenska arbetsmarknaden. Den informationen är i första hand inriktad mot företagare.

Länkar till kort information om några lagar

Arbetsmiljölagen ska bidra till att förebygga ohälsa och förebygga olyckor på jobbet. Läs mer om arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om hur mycket man får jobba i veckan och bestämmelser om till exempel övertid. Läs mer om arbetstidslagen

Lagen om föräldraledighet beskriver vilka rättigheter man som förälder har i arbetslivet. Läs mer om föräldraledighetslagen

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en av de viktigaste lagarna på arbetsmarknaden. Den beskriver bland annat olika anställningsformer och vad som gäller vid uppsägning. Läs mer om anställningsskyddslagen

Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. Läs mer om medbestämmandelagen

Semesterlagen garanterar fem veckors semester. Men stora delar av lagen går att ersätta med kollektivavtal om de ger den anställde bättre villkor. Läs mer om semesterlagen

Olika typer av förhandlingar

Den allmänna förhandlingsrätten är en hörnsten i det arbetsrättsliga regelsystemet. Den innebär en skyldighet för en part att förhandla om en motpart begär det i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Förhandlingsrätten gäller för en arbetstagarorganisation i förhållande till arbetsgivaren (och arbetsgivarens organisation) och omvänt. Det krävs inte att det finns något kollektivavtal mellan de förhandlande parterna. Medbestämmandelagen ger inte en anställd förhandlingsrätt i förhållande till arbetsgivaren.

Avtalsförhandling

Avtalsförhandlingar handlar om vad som ska regleras i ett kollektivavtal. Kollektivavtal träffas mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I avtalsförhandlingar förhandlas regleringar som rör anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Intressetvister och rättstvister

Tvister på arbetsmarknaden kan antingen vara intressetvister eller rättstvister. Medlingsinstitutet medlar enbart i intressetvister.

En intressetvist rör frågor som inte finns reglerade i avtal eller lag och som endast kan avgöras genom förhandling eller ena partens ensidiga agerande. En intressetvist handlar oftast om sådant som regleras i kollektivavtal och löses inte i domstol utan genom avtalsförhandlingar, medling eller stridsåtgärder.

En rättstvist är en tvist angående hur bestämmelser i lag eller gällande kollektivavtal ska tolkas och tillämpas. En sådan tvist löses genom förhandling, genom avgörande i Arbetsdomstolen eller genom skiljeförfarande.

Medbestämmandeförhandling

Reglerna om medbestämmandeförhandlingar finns i medbestämmandelagen och är grundläggande för arbetstagarnas inflytande i frågor rörande verksamheten på arbetsplatserna.

Medbestämmandelagen ger en arbetstagarorganisation rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i den fackliga organisationen som är eller har varit anställd. Förhandlingsskyldigheten gäller bara i förhållande till en arbetstagarorganisation, den anställde har inte någon rätt till förhandling.

Av Medbestämmandelagen framgår att föreningsrätt avser en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.

Läs mer om lagar och regler

Årsrapport för 2019