Att lönebildningen fungerar väl är av central betydelse för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Lönebildningen påverkar i stor utsträckning pris- ochkostnadsutvecklingen och därmed sysselsättningen. I den proposition som föregick inrättandet av Medlingsinstitutet framgår vad som kännetecknar en väl fungerande lönebildning.

En väl fungerande lönebildning

  • tar sin utgångspunkt i den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll
  • kombinerar ökad reallön med en hög sysselsättningsgrad
  • medför få arbetsmarknadskonflikter
  • möjliggör relativa löneförändringar
  • bidrar till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter, bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medlingsinstitutet anordnar också seminarier och konferenser samt ger ut trycksaker och rapporter som behandlar lönebildning. Medlingsinstitutet ska vidare tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

Även medlarna har i uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Det innebär att de inte kan medverka till avtal som äventyrar Medlingsinstitutets uppdrag.

Frågor om varsel och konflikt

  • Medlingsinstitutet har inga anställda medlare. Medlarna får sina uppdrag från gång till gång. Ett trettiotal personer står till förfogande som medlare. Utöver dem som utses som medlare i förbundsförhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer finns fyra medlare som medlar i tvister på lokal nivå mellan fack och enskilda arbetsgivare.

  • För fackets del är den kraftigaste stridsåtgärden strejk. Då utförs inget arbete. Andra vanliga stridsåtgärder är blockad av övertidsarbete, nyanställning eller inhyrning av arbetskraft. Men i lagen finns ingen fullständig uppräkning av stridsåtgärder. Arbetsgivarens vanligaste stridsåtgärd är lockout då de anställda inte släpps in på arbetsplatsen och inte heller får någon lön. Arbetsgivaren får däremot inte hålla inne lön för arbete som redan är utfört.

  • Vissa parter har tecknat avtal om förhandlingsordning som innehåller bestämmelser om att de utser (och avlönar) sina egna medlare. Det finns 14 sådana avtal registrerade hos Medlingsinstitutet. Det största enskilda avtalet gäller industrin, det så kallade Industriavtalet.

Medlingsinstitutets årsrapport

I Medlingsinstitutets årsrapport finns mer att läsa om arbetsmarknaden och hur den fungerar.

Årsrapport för 2019