Även löneökningstakten för enbart april månad uppgick till 2,4 procent.

Hittills i år var den preliminära löneökningstakten i genomsnitt 2,7 procent i näringslivet, medan motsvarande siffra var 1,8 procent i offentlig sektor. Båda siffrorna väntas stiga med mer definitiv statistik, speciellt inom offentlig sektor.

– De nya avtal som tecknats från och med november förra året har nu gjort ett märkbart avtryck på löneutvecklingen. I näringslivet ökar lönerna åter med ungefär samma takt som var fallet innan pandemin pausade avtalsförhandlingarna förra året, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Den hittills uppmätta löneökningstakten för hela den offentliga sektorn uppgick till 1,4 procent i april månad enligt den första preliminära statistiken. Det är dock en siffra som väntas bli rejält uppreviderad i kommande mätningar när retroaktiva lönehöjningar för denna månad registrerats. Om historiska mönster för retroaktiv lön återupprepas skulle det innebära en löneökningstakt på uppemot 3 procent, vilket är en uppväxling av de offentliga lönernas ökningstakt. Det kan framförallt förklaras av löneavtalet som berör arbetare inom kommuner och regioner. Utöver de lönerevisioner som i det avtalet redan gäller från november 2020 tillkommer nu även lönerevisioner som gäller från och med april 2021.

– De kommande månaderna väntas lönerevisionerna i offentlig sektor bidra till en period av förhöjd löneökningstakt i hela ekonomin. I slutet av året kan vi dock vänta oss en ny period då lönerna kraftigt kommer att bromsa in igen, eftersom det dröjer till våren 2022 innan lönerna åter ska revideras för majoriteten anställda i Sverige. Sammantaget medför detta att det för närvarande är extra svårt att bedöma i vilken mån exempelvis konjunkturen påverkar den allra senaste uppmätta löneutvecklingen, säger Petter Hällberg.

Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin kan denna modell för närvarande inte tillämpas.

Inflationen, mätt med KPIF, översteg den preliminära löneökningstakten något i april så att reallöneutvecklingen blev marginellt negativ, men det kan sägas vara tillfälligt.

– Dels kommer lönerna för april att revideras upp, dels beskriver inflationssiffrorna situationen i april jämfört med april förra året, då pandemin kraftigt pressade ner priserna. Enligt Riksbanken och de flesta bedömare kommer vi se en avtagande inflationstakt närmaste månaderna då konsumentpriserna inte längre jämförs med förra våren. Tillsammans med den återställda löneökningstakten talar detta för att reallöneutvecklingen blir positiv framöver.

Se utvecklingen i siffror och diagram

Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

Fråga mig om löneutvecklingen

   08-545 292 45  |  070-272 26 40