Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den löpande publiceras två månader efter att löner betalats ut.

Timlöner och månadslöner för olika sektorer produceras och publiceras av SCB.  Medlingsinstitutet väger samman löner för olika delar av ekonomin och publicerar löneutvecklingen för privat sektor, offentlig sektor och för hela ekonomin.

I diagrammet nedan visas hur mycket genomsnittslönen i hela ekonomin ökat under en månad jämfört med föregående månad året innan.

*) Definitiva siffror + modellskattningar för de senast 12 månadsutfallen.

I tabellen nedan visas hur snabbt lönerna i olika delar av ekonomin ökat i genomsnitt under förra året och i genomsnitt under årets hittills uppmätta månader. För denna nivå av sammanslagna sektorer redovisas modellskattningar över vad den löneförändringstakten väntas uppgå till när statistiken blir definitiv. I mer finfördelad statistik över olika branscher redovisas enbart de preliminära siffrorna.

Reallöneutveckling

Reallönen kan enkelt beskrivas som ett mått på hur mycket man kan köpa för sin lön. Reallöneutvecklingen beräknas genom att man drar bort konsumentprisernas ökningstakt från de nominella lönernas ökningstakt.

I diagrammet nedan visas utvecklingen för löner och för löner minus inflation, det vill säga reallönerna.

*) Definitiva utfall + modellskattningar för de senaste 12 månadernas utfall.

Årets hittills uppmätta månadssiffror över löner, inflation och reallöner redovisas nedan.

*) Preliminära siffror + modellskattningar.

Tabellen nedan visar hur snabbt löner, priser och reallöner förändrats i genomsnitt under olika perioder. Utöver reallönen beräknad med inflation som exkluderar effekter av förändrade bolåneräntor (KPIF) ingår även reallöneutvecklingen med hela konsumentprisindex, där sådana effekter är inkluderade (KPI).

Dokument

  • Faktiska och avtalade löner efter sektor per år och månad (excel)
Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

   08-545 292 45  |  070-272 26 40