Medlingsinstitutet är utsett av regeringen att ansvara för officiell statistik inom området Löner och arbetskostnader (AM01). Ansvaret omfattar den svenska konjunkturlönestatistiken och lönestrukturstatistiken. I ansvaret ligger också att leverera uppgifter till EU:s statistikbyrå Eurostats olika lönestatistikinsamlingar.

Den statistik Medlingsinstitutet ansvarar för samlas in av SCB på vars webbplats den också publiceras. På Medlingsinstitutets webbplats publiceras bearbetningar av statistiken.

De kvalitetskriterier som Rådet för den officiella statistiken har fastslagit tillämpas på den statistik som Medlingsinstitutet ansvarar för.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

På Medlingsinstitutets webbplats kan man också hitta statistik över till exempel arbetsdagar som förlorats på grund av arbetskonflikter. Den statistiken ingår inte i det som definieras som officiell statistik, men ligger till grund för årlig rapportering till FN-organet International Labour Organization (ILO).